LingvaKvíz


“Celoslovenský jazykový online kvíz- LingvaKvíz

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti v súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

Cieľom súťaže je podpora rozvoja jazykovej vzdelanosti medzi študentmi, mladými ľuďmi a priaznivcami učenia sa jazykov.

 1. Organizátor súťaže (ďalej len „Organizátor“)
  Obchodné meno: Edukácia@Internet (E@I)
  Sídlo: Víťazná 840/67A, 958 04 Partizánske
  IČO: 42013551
  DIČ: 2022492879
  Zapísaný v registri: Min. vnútra SR: 14.11.2005, číslo spisu:  VVS/1-900/90-26994

 2. Termín konania súťaže

  Súťaž sa uskutoční v období od 24.9.2021 do 23.10.2021. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

 3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

  Účastníkom súťaže môže byť akákoľvek fyzická osoba staršia ako 16 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá splní všetky podmienky účasti v Súťaži. Súťaže sa môže podľa Zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zúčastniť aj osoba mladšia ako 16 rokov s podmienkou, že jej zákonný zástupca poskytol súhlas s jej účasťou v Súťaži, a taktiež schválil súhlas so spracovaním jej osobných údajov na účely Súťaže.

  Súťaže sa nemôže zúčastniť fyzická osoba, ktorá je majetkovo alebo personálne prepojená na zamestnancov Organizátora súťaže a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník").

 4. Podmienky účasti v súťaži

  Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby sa oprávnený účastník súťaže registroval v hre “LingvaKvíz” na stránke https://kviz.lingvafest.sk/ alebo v mobilnej aplikácii, kde vyplní svoje osobné údaje. Všetky údaje poskytnuté hráčom budú anonymné a ostatní hráči k nim nebudú mať žiadny prístup. Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo disponovať osobnými údajmi hráčov len za účelom odovzdania výhry výhercovi. V prípade, že hráč zámerne uvedie nesprávne údaje resp. klamlivé údaje, organizátor Súťaže má právo výhru neodovzdať a hráča z hry vyradiť.

 5. Pravidlá hry

  Každý deň po dobu jedného mesiaca bude môcť účastník odohrať neobmedzený počet hier. V každej hre dostane 12 náhodne vybraných otázok z témou jazykov a na každú otázku bude mať 20 sekúnd na odpoveď. Organizátor súťaže odmení na konci Súťaže prvých 131 najlepších účastníkov kvízu hodnotnými cenami, a taktiež každý týždeň (v dňoch: 3.10., 10.10., 17.10. a 24.10.2021) vyžrebuje dvoch náhodných účastníkov, ktorí takisto získajú vecné ceny. Okrem klasických výhier a týždenných výhier budú môcť hráči hrať aj o tablet od EPALE, no to iba v tom prípade, ak splnia podmienky stanovené pre získanie tabletu. Viac informácii o podmienkach nájdu hráči v sekcii “Vyhraj tablet od EPALE,” nachádzajúcej sa v hlavnom menu hry.

  O výhrach v súťaži bude Organizátor informovať na svojej Facebook stránke: https://www.facebook.com/LingvaFest. Výhercovia budú kontaktovaní a oboznámení o ich výhre Organizátorom aj prostredníctvom ich mailovej adresy (ktorú zadávajú pri registrácii).   Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlasí so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Organizátor Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

 6. Výhra

  Výhrou v súťaži sú rôzne vecné ceny, darované jednotlivými sponzormi a organizátormi súťaže. Podrobne sú jednotlivé ceny uverejnené priamo na stránke kvízu: https://kviz.lingvafest.sk/

  Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

  Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

 7. Určenie víťazov a oboznámenie o výhre

  Po uplynutí termínu súťaže a hrania kvízu (t.j. 24.10.2021) bude priamo na stránke Súťaže (https://kviz.lingvafest.sk/) uverejnený zoznam “TOP 131” - teda najlepších stotridsaťjeden hráčov, ktorí získajú vecné ceny. Víťazi budú automaticky zobrazený priamo systémom - hrou, ktorá zobrazí 131 najlepších hráčov - ktorí budú body v hre získavať na základe rýchlosti (za aký čas zodpovedia otázky) a správnosti odpovedí. Výhercovia budú Organizátorom kontaktovaní aj prostredníctvom mailovej správy (elektronickou poštou), aby dohodli spôsob odovzdania/zaslania výhry. Okrem 131 prvých výhercov bude ešte spomedzi platne prihlásených účastníkov náhodne vyžrebovaných 8 výhercov: každú nedeľu počas celej doby súťaže vyžrebuje Organizátor spomedzi všetkých súťažiacich náhodne dvoch výhercov. Títo získajú vecné ceny, určené pre tieto špeciálne stredajšie žrebovania.

  Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na Facebook-stránke súťaže:

  https://www.facebook.com/LingvaFest). Víťaz bude tiež priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

 8. Spôsob odovzdania výhry

  Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.

 9. Ochrana osobných údajov

  Podľa § 15 Podmienky poskytnutia súhlasu v súvislosti so službami informačnej spoločnosti Zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov: Prevádzkovateľ v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby zákonne, ak dotknutá osoba dovŕšila 16 rokov veku. Ak má dotknutá osoba menej ako 16 rokov, takéto spracúvanie osobných údajov je zákonné iba za podmienky a v rozsahu, v akom takýto súhlas poskytol alebo schválil jej zákonný zástupca. Účastník Súťaže resp. jeho zákonný zástupca taktiež udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom vyhodnotenia súťaže po dobu nevyhnutnú na spracovanie výsledkov Súťaže, no nie na dobu dlhšiu ako 1 rok. Súťažiaci má práva podľa § 19 - 30 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracovania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.

 10. Záverečné ustanovenia

  Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).

V Novej Dubnici, dňa 22.09.2021

Ochrana osobných údajov a informácie o cookies

Zadaním nasledovných údajov: e-mailová adresa do registračného formulára zverejneného na internetovej stránke kviz.lingvafest.sk, kliknutím na príslušné políčko “Súhlasím s podmienkami GDPR*“, umiestnené pod formulárom, a potvrdením uvedeného formulára (kliknutím na políčko “Registrovať“), prostredníctvom ktorého je možné sa zapojiť sa do verejnej súťaže „LingvaKvíz“ (ďalej len „súťaž“), účastník udeľuje svoj výslovný a dobrovoľný súhlas na dobu trvania súťaže, najviac však do 31.12. 2022, na spracovanie osobných údajov účastníka v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska (ulica a číslo, obec, PSČ), e-mailová adresa, na účely zabezpečenia priebehu súťaže, informovania výhercov o výhrach v súťaži a doručenia výhry usporiadateľom súťaže organizáciou Edukácia@Internet (E@I) o.z., so sídlom Víťazná 840/67A, 958 04 Partizánske, identifikačné číslo 42013551, schválenou Ministerstvom vnútra SR dňa 14.11.2005, číslo spisu VVS/1-900/90-26994.

Účastník súťaže týmto vyslovuje súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v súlade s platnou legislatívou, v rozsahu a za podmienok uvedených v týchto pravidlách “Ochrana osobných údajov a informácie o cookies“ a v súlade s Pravidlami súťaže s názvom „LingvaKvíz“ zverejnenými na webovej stránke kviz.lingvafest.sk/about.

Účastník súťaže týmto potvrdzuje, že jeho súhlas udeľuje bez obmedzení, že usporiadateľ súťaže môže slobodne zbierať, archivovať a spracúvať vyššie uvedené osobné údaje účastníka súťaže na účely zabezpečenia priebehu súťaže, informovania výhercov o výhrach v súťaži, a to aj prostredníctvom zverejnenia údajov o výhercoch okamžitých výhier na webovej stránke kviz.lingvafest.sk a www.facebook.com a na účely doručenia výhry.

Účastník súťaže súhlasí, že usporiadateľ je oprávnený spracúvať jeho osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu po dobu trvania súťaže a doručovania výhier, najdlhšie do 31.12.2022.

Ochrana údajov

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Informácie o vás budeme uchovávať maximálne do 31.12.2022 po získaní vášho súhlasu, pokiaľ povinnosti voči našim regulačným orgánom nevyžadujú inak alebo ak od nás nie je požadované, aby sme tieto údaje z našich záznamov odstránili.

Za určitých okolností môžeme vaše osobné údaje anonymizovať pre náš výskum alebo štatistické účely, a v takýchto prípadoch môžeme tieto informácie používať na neurčito bez ďalšieho upozornenia.

Plenigante la datumojn en la sekcio “Libervolaj datumoj por statistikaj celoj”*, vi konsentas, ke ni povas anonimigi viajn personajn datumojn por niaj esploraj aŭ statistikaj celoj, tiaokaze ni povas uzi ĉi tiujn informojn senfine sen plua atentigo.

S kým môžeme zdieľať vaše údaje?

Možno budeme musieť zdieľať vaše osobné údaje so stranami uvedenými nižšie:

 • Poskytovatelia služieb, ktorí nám poskytujú služby správy IT a systému;
 • Profesionálni poradcovia vrátane právnikov, bankárov, audítorov a poisťovateľov;

Požadujeme, aby všetky tretie strany, ktorým prenášame vaše údaje, rešpektovali bezpečnosť vašich osobných údajov a zaobchádzali s nimi v súlade so zákonom. Týmto tretím stranám umožňujeme spracovávať vaše osobné údaje iba na konkrétne účely a v súlade s našimi pokynmi.

Súhlasíte s tým, že na účely uvedené v časti “Ochrana údajov” vyššie, že máme právo zdieľať vaše osobné informácie s vyššie uvedenými stranami.

Ako sú uložené a chránené vaše údaje?

Vašu bezpečnosť a zabezpečenie berieme veľmi vážne a zaväzujeme sa chrániť vaše osobné a finančné informácie.

Zaviedli sme bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili náhodnému strate, použitiu, zmene, zverejneniu alebo prístupu vašich osobných údajov bez autorizácie. Prístup k vašim osobným údajom tiež povoľujeme iba zamestnancom a partnerom, ktorí majú obchodné sídlo a potrebujú prístup k týmto údajom. Vaše osobné údaje budú spracúvať iba na základe našich pokynov a musia o nich zachovávať mlčanlivosť.

Keď sa osobné údaje prenášajú cez internet, šifrujeme ich pomocou šifrovacej technológie TLS (Transfer Layer Security) alebo podobnej technológie. Šifrované pripojenie v riadku adresy prehliadača rozpoznáte, keď sa zmení z http:// na https:// a v paneli s adresou vášho prehliadača sa zobrazí ikona zámku.

Máme zavedené postupy na riešenie akýchkoľvek podozrení na porušenie ochrany osobných údajov. Ak to bude vyžadovať zákon, budeme vás a všetky príslušné regulačné orgány informovať o akýchkoľvek porušeniach.

Ako sú uložené a chránené vaše údaje?

Používame služby od spoločnosti Google LLC so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“). Údaje vrátane vašich osobných údajov sa vkladajú do softvéru spoločnosti Google a ukladajú sa na ich serveroch v Spojených štátoch amerických. To znamená, že vaše osobné údaje sú prenášané mimo Európskej únie, konkrétne do Spojených štátov amerických.

Radi by sme vás informovali, že GDPR umožňuje prenos osobných údajov do tretích krajín mimo Európskej únie, okrem iného za predpokladu, že Európska komisia rozhodne, že tieto tretie krajiny zabezpečujú primeranú úroveň ochrany. Podľa rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti sú Spojené štáty americké krajinou, ktorá poskytuje primeranú úroveň ochrany prostredníctvom rámca štítu na ochranu súkromia, ktorý bol prijatý 12. júla 2016. Spoločnosť Google zaručuje, že pri prenose osobných údajov z Európskej únie tretím krajinám, spĺňa podmienky právnych rámcov, ktoré zabezpečujú úroveň ochrany rovnocennú s právnymi požiadavkami Európskej únie vrátane rámca štítu na ochranu súkromia. Google poskytuje podrobné informácie o právnych problémoch týkajúcich sa prenosu osobných údajov; nájdete ich na ich webových stránkach: https://policies.google.com/privacy/frameworks.

Táto webová stránka využíva službu Google Analytics Google Analytics na analýzu použitia webovej stránky návštevníkom. IP adresy návštevníkov sú anonymizované.

Informácie o cookies

Naše webové stránky používajú súbory cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do pamäte prehliadača a obsahujú údaje o návšteve webovej stránky. Tieto súbory sú anonymné a obsahujú údaje, akými sú jazyk, prehliadač a iné nastavenia pri zobrazení stránky. Niektoré cookies odosiela Váš prehliadač nám na analýzu návštevnosti stránky.

Cookies, ktoré váš prehliadač odosiela k nám, slúžia na analyzovanie toku informácií, prispôsobenie služby, obsahu a reklamy, meranie účinnosti propagácie a na podporovanie dôvery a bezpečnosti. Tieto údaje sú anonymné, agregované a nepoškodzujú Vaše zariadenie. Na ich analýzu používame nástroje Google Analytics.

Kliknutím na príslušné políčko “súhlasím“, ktoré sa používateľovi zobrazí na našich webových stránkach udeľujete súhlas s používaním súborov cookies.

Nastavenia cookies je možné zmeniť v rámci Vášho internetového prehliadača. Odstránením, alebo zablokovaním súborov cookies budete môcť navštíviť naše webové stránky, ale niektoré funkcie nemusia pracovať správne.

Google Analytics využívame, aby sme zistili, ako návštevníci pracujú s našimi stránkami. To znamená, že keď navštívite naše webové stránky, Váš prehliadač automaticky posiela spoločnosti Google LLC určité informácie. To zahŕňa napríklad webovú adresu stránky, ktorú navštevujete a IP adresu. Podrobnosti o tom, ako technológia Google zhromažďuje a spracováva údaje, nájdete na nasledujúcej stránke: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Ak nechcete, aby váš prehliadač používal Google Analytics, môžete si nainštalovať doplnok prehliadača. Viac o zásadách ochrany osobných údajov Google Analytics a Google nájdete na nasledujúcej stránke: support.google.com/analytics/answer/6004